Phần mềm hải đồ điện tử

Chức năng:
– Hiển thị bản đồ/ hải đồ điện tử.
– Hiển thị các dữ liệu gió, thời tiết (online).
– Hiển thị hải đồ độ sâu, mật độ phương tiện qua AIS, vị trí phao dẫn luồng.
– Định vị và dẫn đường, hỗ trợ lưu toạ độ và hành trình.
– Hiển thị hướng di chuyển, tốc độ,hướng la bàn, áp suất không khí.

Click to add this item to cart.

Product Description

<< return to products