Hướng dẫn, Tài liệu

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu quan trắc RA-GATE

Giao diện quản lý của phần mềm

Phần mềm Ra-Gate được thiết kế cho các máy tính trạm nối mạng Internet, có chức năng tự động kết nối và đọc các dữ liệu quan trắc cảm biến của hệ thống quan trắc phóng xạ CNIM, xử lý file dữ liệu và truyền dữ liệu đã xử lý qua cổng truyền thông RS485/RS-232 và lưu kết quả vào máy chủ Cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc thông tin trong mỗi báo cáo dữ liệu

Chuẩn dữ liệu hỗ trợ: IAEA – IRIX

Hệ điều hành: Windows 7/8/10; Linux

Tần số cập nhật dữ liệu: <2 lần/phút

Máy chủ cơ sở dữ liệu: MySQL

Các dạng truy xuất quản lý dữ liệu:

  • Dữ liệu các lần đo rời rạc đơn cảm biến
  • Dữ liệu từ cụm cảm biến
  • Dữ liệu trung bình trong khoảng thời gian (1 ngày->1 năm)
  • Dữ liệu tối đa/tối thiểu trong khoảng thời gian (1 ngày->1 năm)