Hướng dẫn, Tài liệu

Chính sách bảo mật và riêng tư phần mềm Hải đồ điện tử (Electronic chart software privacy and security policy, English version in the end).

Chính sách quyền riêng tư này công bố cách thức mà Công ty TNHH Tự động hoá Maychi (Sau đây gọi tắt là Maychi hoặc “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua phần mềm Hải đồ điện tử được phát hành tại Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SeaMap.myapplication&hl=en)

Công ty TNHH Tự động hoá Maychi là đơn vị sở hữu, phát triển và chịu trách nhiệm phát hành phần mềm “Hải đồ điện tử” trên Cửa hàng ứng dụng Google Play. Maychi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc bản “Chính sách quyền riêng tư” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Maychi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Bằng việc sử dụng phần mềm Hải đồ điện tử, đồng nghĩa là Quý khách đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào chính sách bảo mật này, cũng như những chỉnh sửa, thay đổi đi kèm. Chúng tôi đề nghị Quý khách nên xem trước nội dung “Chính sách quyền riêng tư” dưới đây trước khi truy cập các nội dung khác trên phần mềm Hải đồ điện tử.

 1. Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký người dùng trên phần mềm Hải đồ điện tử. Các thông tin thu thập bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ email/ số điện thoại.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ tự động thu nhận và lưu trữ các thông tin thuộc tính phần mềm và phần cứng, các cảm biến của thiết bị để phục vụ quá trình hoạt động của phần mềm.

 1. S dng thông tin

Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được dùng:

 • Đáp ứng riêng theo lịch trình hoạt động của bạn để tối ưu việc tổ chức dữ liệu bản đồ.
 • Cải thiện hoạt động của phần mềm trong các bản cập nhật tương lai.
 • Đồng bộ và chia sẻ giữa các thiết bị của cùng một người dùng
 1. Chính sách thương mđin t

Chúng tôi là người sở hữu duy nhất các thông tin được thu thập trên phần mềm Hải đồ điện tử. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ 3 nào nếu không có sự đồng ý từ người dùng.

 1. Thông cáo bên th 3

Chúng tôi không bán, giao thương hoặc chuyển đổi các thông tin cá nhân cho bên ngoài. Điều này không bao gồm các bên thứ 3 đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi vận hành phần mềm của chúng tôi khi mà các đối tác này cũng cam kết bảo mật các thông tin này.

Chúng tôi tin rằng việc chia sẽ thông tin là cần thiết trong các trường hợp để điều tra, ngăn chặn hoặc thực thi các biện pháp chống lại các hoạt động phạm pháp, gian lận đáng ngờ hoặc các tình huống có thể dẫn tới các nguy hiểm cho người dùng, các hành động vi phạm điều khoản sử dụng hay được yêu cầu bởi pháp luật.

 1. Bo mt thông tin

Chúng tôi ứng dụng nhiều biện pháp để bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng. Chỉ những nhân viên ở những vị trí riêng (ví dụ như thanh toán hoặc dịch vụ) mới được quyền truy cập các thông tin cá nhân. Máy tính/các máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin cá nhân đều được đặt ở môi trường bảo mật.

6. Đồng ý

Bằng cách sử dụng phần mềm Hải đồ điện tử của chúng tôi, bạn đã đồng ý với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

This privacy policy discloses the manner in which Maychi Automation Co., Ltd (hereinafter referred to as Maychi or “We”) collects, stores, and processes personal information or data (“Information”). personal”) of its customers through the Electronic Chart software released at Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SeaMap.myapplication&hl=en )

Maychi Automation Co., Ltd. is the owner, developer and responsible for the release of “Electronic Charts” software on the Google Play App Store. Maychi is committed to protecting the privacy of customers’ information. Please read the “Privacy Policy” below to better understand the commitments that Maychi makes, to respect and protect the rights of visitors.

By using the Electronic Chart software, it means that you acknowledge, agree to abide by and believe in this privacy policy, as well as the amendments and changes thereto. We recommend that you preview the “Privacy Policy” below before accessing other content on the Electronic Chart software.

Collect information

We collect information when you register a user on the Electronic Chart software. The information collected includes username, email address/phone number.

In addition, we may automatically collect and store software and hardware attribute information, device sensors to serve the operation of the software.

Information Usage

Any information we collect from you will be used to:

 • Tailor-made to your activity schedule for optimal organization of map data.
 • Improve software performance in future updates.
 • Sync and share between devices of the same user

Trade policy 

We are the sole owners of the information collected on the Electronic Chart software. Your personal information will not be  sold,exchanged to any 3rd party without  consent from the user.

3rd Party Notices

We do not sell, trade or transfer personal information to outside parties. This does not include trusted 3rd parties that assist us in operating our software where these partners are also committed to keeping this information confidential.

We believe that information sharing is necessary in cases to investigate, prevent or take measures against suspicious criminal, fraudulent activities or situations that may lead to threats. users, actions that violate the terms of use or are required by law.

Information security

We apply many measures to secure user personal data. Only employees in specific locations (e.g. billing or service) have access to personal information. Computers/servers used to store personal information are located in a secure environment.

Agreement

By using our Electronic Chart software, you agree to our privacy policy.