Hướng dẫn, Tài liệu

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu quan trắc RA-GATE

Phần mềm Ra-Gate được thiết kế cho các máy tính trạm nối mạng Internet, có chức năng tự động kết nối và đọc các dữ